milieuzonering

Om bij de toekomstige ontwikkeling van het multimodaal ontsloten en grensoverschrijdend bedrijventerrein ALBERTKNOOP de leefbaarheid van omliggende woonwijken, zowel aan Nederlandse als aan Vlaamse zijde, te garanderen en er voor te zorgen dat de milieuhinder aanvaardbaar blijft, werd een studie ‘milieuzonering’ uitgevoerd. Hierin wordt een model uitgewerkt dat uitgaat van de Vlaamse en Nederlandse regelgeving inzake geluidsbelasting en aangeeft waar welke type bedrijvigheid kan worden ingeplant.

Het milieuzoneringsmodel is een ‘instrument’ dat toelaat proactief en flexibel om te gaan met de toekomstige inplanting van nieuwe bedrijven op het bedrijventerrein ALBERTKNOOP, rekening houdend met milieunormen. Voor bedrijven geeft het de rechtszekerheid dat de nodige milieu- en omgevingsvergunningen kunnen worden bekomen.

Onder de leiding van Beneluxunie is inmiddels een werkgroep opgestart die de verschillen in regelgeving tussen Vlaanderen en Nederland in kaart zal brengen en zal werken aan een maximale onderlinge afstemming.