definitieve goedkeuring gewestelijk RUP ‘Albertknoop’ bekendgemaakt in Belgisch Staatsblad

De Vlaamse Regering heeft in de zitting van 19 mei 2017 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Albertknoop’ in Lanaken definitief vastgesteld. Op 27 juni 2017 werd dit besluit bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Veertien dagen na de bekendmaking trad het gewestelijk RUP ‘Albertknoop’ in werking.

Het nieuwe bestemmingsplan vervangt het gewestelijk RUP ‘Oppervlaktedelfstoffenzone Leem in Zuid-Limburg’ en bevat de vertaling van de krachtlijnen van het inrichtingsconcept ALBERTKNOOP.

Het gewestelijk RUP ‘Albertknoop’ voorziet een structurerende, afschermende groenbuffer van ca. 120 meter breed tussen het toekomstige bedrijventerrein en de landgrens. Die zal zodanig worden aangelegd dat toekomstige bedrijven maximaal worden afgeschermd van de woonwijken Malberg en Oud-Caberg. Door deze groene buffer uit te breiden met een bijkomende bouwvrije zone van 60 meter breed, wordt de voorziene afstand tussen de toekomstige bedrijfsgebouwen en de woonwijken 180 meter groter dan in het vorige bestemmingsplan. Verdere belangrijke wijzigingen zijn de aanpassing van de fasering van de leemontginning in functie van de realisatie van het grensoverschrijdend fietspad en de planologische bevestiging van de schrapping van het tracé voor het Cabergkanaal.

De goedgekeurde documenten zijn terug te vinden op de website van de Vlaamse Regering en op de website van Departement Omgeving van de Vlaamse overheid.

 

content12-01

content12-05