inrichtingsconcept

Het grensoverschrijdend gebiedsgericht strategisch plan ALBERTKNOOP uit 2006 vormde het vertrekpunt voor het verder gericht ontwerpend onderzoek. Nadat in de loop van het strategisch proces ALBERTKNOOP verschillende bouwstenen waren verzameld, ontstond de nood aan een geïntegreerd inrichtingsconcept en beeld voor ALBERTKNOOP. Om een aantal ‘knopen’ te ontwarren, werd door de partners beslist om hiervoor een externe ontwerpopdracht uit te schrijven en deze gezamenlijk te financieren. De gemeente Lanaken fungeerde als formeel opdrachtgever.

In september 2011 kreeg de tijdelijke Vereniging Witteveen+Bos/BRO van de partners van het strategisch project ALBERTKNOOP de opdracht voor een ontwerpstudie om een visie op de verdere ontwikkeling van het gebied te ontwikkelen. Via ontwerpend onderzoek zijn hierbij oplossingen gezocht voor knelpunten op het vlak van de ontsluiting en afwerking van het bedrijventerrein, de afwatering en de aan te leggen groene buffer en natuurverbinding. De studie is uitgevoerd in nauwe samenwerking met het kernteam ALBERTKNOOP en de grensmanager. Zij hebben het ontwerpproces begeleid en keuzes gemaakt uit de aangedragen ontwerpoplossingen ter voorbereiding van de besluitvorming in de stuurgroep ALBERTKNOOP. Verschillende bouwstenen die in de loop van het proces reeds werden verzameld, hebben de planningscontext waarbinnen het ontwerpend onderzoek werd uitgevoerd, vervolledigd.

Het inrichtingsconcept actualiseert en verfijnt het grensoverschrijdend gebiedsgericht strategisch plan uit 2006 en toont de principes van ruimtelijke organisatie en inrichting waarop diverse deelprojecten in de toekomst verder zullen worden uitgewerkt. Na bespreking en goedkeuring van het ontwerp inrichtingsconcept in de stuurgroep ALBERTKNOOP van maart 2013 en door alle partners afzonderlijk, werden door het kernteam ALBERTKNOOP nog bijkomende bouwstenen en actualisaties toegevoegd om tot een finale goedkeuring van het inrichtingsconcept te komen tijdens de vergadering van de stuurgroep ALBERTKNOOP van november 2014.
 

albertknoop_inrichtingsconcept

Finale versie van het inrichtingsconcept ALBERTKNOOP, goedgekeurd door de stuurgroep in november 2014