geluid

Om bij de toekomstige ontwikkeling van het multimodaal ontsloten en grensoverschrijdend bedrijventerrein ALBERTKNOOP de leefbaarheid van omliggende woonwijken, zowel aan Nederlandse als aan Vlaamse zijde, te garanderen en er voor te zorgen dat de milieuhinder aanvaardbaar blijft, werd een studie ‘milieuzonering’ uitgevoerd. Hierin werd een model uitgewerkt dat uitgaat van de Vlaamse en Nederlandse regelgeving inzake geluidsbelasting en aangeeft waar welk type bedrijvigheid kan worden ingeplant.

Het milieuzoneringsmodel is een ‘instrument’ dat toelaat proactief en flexibel om te gaan met de toekomstige inplanting van nieuwe bedrijven op het bedrijventerrein ALBERTKNOOP, rekening houdend met milieunormen. Voor bedrijven geeft het de rechtszekerheid dat de nodige milieu- en omgevingsvergunningen kunnen worden bekomen.

Onder de leiding van de Benelux heeft een werkgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers van het ambtelijk kernteam ALBERTKNOOP en van de Vlaamse en Nederlandse overheden, gewerkt aan het in kaart brengen van de verschillen in de Nederlandse en Vlaamse regelgeving inzake geluid en het zoeken naar een maximale onderlinge afstemming. Dit resulteerde in het opstellen van een ‘Benelux-Beschikking’ die eind 2017 door het Beneluxcomité van Ministers werd goedgekeurd. Hierdoor legde de Benelux voor het grensoverschrijdend bedrijventerrein een gezamenlijk toetsingskader inzake geluidsvoorschriften vast dat geldt als een voorbeeldproject van grensoverschrijdende en interterritoriale samenwerking en eveneens inzetbaar kan zijn in andere grensgebieden.

Over de concrete inhoud van de Benelux-Beschikking leest u meer in dit nieuwsbericht.