Benelux-oplossing voor grensoverschrijdend toetsingskader inzake geluid

De voorbije jaren is onder het voorzitterschap van de Benelux binnen een aparte werkgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers van het ambtelijk kernteam ALBERTKNOOP en van de Vlaamse en Nederlandse overheden, gewerkt aan het in kaart brengen van de verschillen in de Nederlandse en Vlaamse regelgeving inzake geluid en het zoeken naar een maximale onderlinge afstemming. Verschillen in de Nederlandse en de Vlaamse geluidswetgeving zouden immers de toekomstige duurzame ontwikkeling van het grensoverschrijdend bedrijventerrein ALBERTKNOOP ernstig kunnen hinderen. Door diezelfde verschillen zou ook de leefbaarheid van omliggende woonkernen onder druk kunnen komen. Aan beide zijden van de landsgrens bestaan namelijk technische verschillen in de categorie-indeling van bedrijfsactiviteiten, de toegelaten decibels en de daarbij horende tijdsvensters. Hierdoor zouden dezelfde vergunningsaanvragen in Vlaanderen en Nederland anders kunnen – en zelfs moeten – worden beoordeeld.

De werkgroep werkte toe naar een gezamenlijke methodiek van inwaartse milieuzonering die abstractie maakt van de landsgrenzen en inpasbaar is in de Nederlandse en Vlaamse regelgeving. Dat gebeurde in de vorm van een zogenaamde ‘Beschikking’ die binnen het instrumentarium van het Secretariaat-Generaal van de Benelux de mogelijkheid biedt om grensoverschrijdende afspraken juridisch vast te leggen.

Op 17 november 2017 gaf het Beneluxcomité van Ministers zijn goedkeuring aan de ‘Beschikking betreffende de beperking van geluidshinder afkomstig van bedrijven gelegen in het grensoverschrijdend bedrijventerrein ALBERTKNOOP’. In de loop van december 2017 verscheen de beslissing over de Benelux-Beschikking in het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, het Belgisch Staatsblad en de Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Vermeldenswaard is dat deze regeling in Maastricht en Lanaken de eerste is in het veld van milieu en ruimtelijke ordening binnen de Benelux. In die zin kan de Beschikking als model fungeren voor vergelijkbare situaties in grensregio’s, waar ondanks diepgaande culturele overeenkomsten de verschillen in regelgeving vaak het scherpst zijn.

Op 19 januari 2018 werd in aanwezigheid van de vier ALBERTKNOOP-bestuurders en een delegatie van de Benelux hierrond een persmoment georganiseerd.

content13_Benelux-Beschikking

Van links naar rechts: wethouder Gert-Jan Krabbendam (gemeente Maastricht), Luuk Blom (adjunct-secretaris-generaal Benelux Unie), gedeputeerde Inge Moors (provincie Belgisch Limburg), gedeputeerde Hans Teunissen (provincie Nederlands Limburg) en burgemeester Marino Keulen (gemeente Lanaken).