Benelux-Beschikking inzake geluid

Onder het voorzitterschap van de Benelux is binnen een aparte werkgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers van het ambtelijk kernteam ALBERTKNOOP en van de Vlaamse en Nederlandse overheden, gewerkt aan het in kaart brengen van de verschillen in de Nederlandse en Vlaamse regelgeving inzake geluid en het zoeken naar een maximale onderlinge afstemming.

Aan beide zijden van de landsgrens bestaan technische verschillen in de categorie-indeling van bedrijfsactiviteiten, de toegelaten decibels en de daarbij horende tijdsvensters. Hierdoor zouden dezelfde vergunningsaanvragen in Vlaanderen en Nederland anders kunnen – en zelfs moeten – worden beoordeeld.

De werkgroep werkte toe naar een gezamenlijke methodiek van inwaartse milieuzonering die abstractie maakt van de landsgrenzen en inpasbaar is in de Nederlandse en Vlaamse regelgeving. Dat gebeurde in de vorm van een zogenaamde ‘Beschikking’ die binnen het instrumentarium van het Secretariaat-Generaal van de Benelux de mogelijkheid biedt om grensoverschrijdende afspraken juridisch vast te leggen.

Op 17 november 2017 gaf het Beneluxcomité van Ministers zijn goedkeuring aan de ‘Beschikking betreffende de beperking van geluidshinder afkomstig van bedrijven gelegen in het grensoverschrijdend bedrijventerrein ALBERTKNOOP’. In de loop van december 2017 verscheen de beslissing over de Benelux-Beschikking in het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, het Belgisch Staatsblad en de Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Deze regeling in Maastricht en Lanaken is de eerste in het veld van milieu en ruimtelijke ordening binnen de Benelux. In die zin kan de Beschikking fungeren als een model van grensoverschrijdende en interterritoriale samenwerking dat inzetbaar kan zijn in andere grensgebieden.

beschikking