gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Albertknoop’

In 2013 startte de Vlaamse administratie departement Ruimte Vlaanderen met de opmaak van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Albertknoop’ ter vervanging van het bestaande gewestelijk RUP ‘Oppervlaktedelfstoffenzone Leem in Zuid-Limburg’ (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 22 september 2006). Het nieuwe bestemmingsplan bevat de vertaling van de belangrijkste elementen van het inrichtingsconcept ALBERTKNOOP en is een belangrijke stap in de juridische verankering ervan.

Het gewestelijk RUP ‘Albertknoop’ voorziet een structurerende, afschermende groenbuffer van ca. 120 meter breed tussen het toekomstige bedrijventerrein en de landgrens. Die zal zodanig worden aangelegd dat toekomstige bedrijven maximaal worden afgeschermd van de woonwijken Malberg en Oud-Caberg. Door deze groene buffer uit te breiden met een bijkomende bouwvrije zone van 60 meter breed, wordt de voorziene afstand tussen de toekomstige bedrijfsgebouwen en de woonwijken 180 meter groter dan in het vorige bestemmingsplan. Verdere belangrijke wijzigingen zijn de planologische bevestiging van de schrapping van het tracé voor het Cabergkanaal en de aanpassing van de fasering van de leemontginning in functie van  de aanleg van de groene bufferzone en de realisatie van het grensoverschrijdend fietspad.

 

content12-01

content12-05

Op 8 juli 2016 keurde de Vlaamse regering het ontwerp gewestelijk RUP ‘Albertknoop’ voorlopig goed. Het openbaar onderzoek liep van 20 september tot 18 november 2016. In dit kader organiseerde Ruimte Vlaanderen op 21 en 22 oktober 2016 in de fabriek van Wienerberger een infomarkt die een aantal zeer geïnteresseerde bezoekers aantrok. De informatie op de tentoonstellingspanelen die de context en de inhoud van het plan op een bevattelijke manier weergeeft, werd samengebracht in een brochure die u hier kan downloaden.

Op 19 mei 2017 stelde de Vlaamse Regering het nieuwe bestemmingsplan definitief vast. Sinds 11 juli 2017 is het gewestelijk RUP ‘Albertknoop’ van kracht. De goedgekeurde documenten zijn terug te vinden op de website van de Vlaamse Regering en op de website van Departement Omgeving van de Vlaamse overheid.