voorgeschiedenis

In oktober 2004 hebben de beide provincies Limburg de ‘Euregionale Ontwikkelingsvisie Limburgse Maasvallei’ gepresenteerd. Op basis van deze visie hebben de provinciebesturen, met instemming van de gemeenten Lanaken en Maastricht, het project ‘ALBERTKNOOP’ geselecteerd voor verdere uitwerking.

De eerste stap in dit project was de opmaak van de ‘Startnotitie’ (september 2005), waar een brede knelpunteninventarisatie heeft geleid tot een aantal thema’s waarrond verder werd gewerkt.

In 2006 is een gebiedsvisie ontwikkeld die aan de basis ligt van het strategisch project. Een reeks van deelprojecten is hierin benoemd, enkele hiervan zijn intussen in uitvoering.

Download hier de documenten over de ontwikkelingsvisie die aan de basis ligt van het strategisch project ALBERTKNOOP.

Euregionale ontwikkelingsvisie Limburgse Maasvallei | oktober 2004 download document
Startnotitie grensoverschrijdend samenwerken Albertknoop | september 2005 download document
Grensoverschrijdend gebiedsgericht strategisch plan | december 2006 download document
Kaartenboek | december 2011

Ten opzichte van 2006 is er op dit moment  sprake van een sterk veranderde economische situatie. Omdat het realiseren van een bedrijventerrein de basis vormt van het project, heeft dit invloed op de realisatie en planning. Inspelend op de huidige economische situatie zullen bepaalde deelprojecten gefaseerd  worden aangepakt, waarbij de ‘markt’ mede bepalend is voor het tempo van de uitvoering. Bij de fasering wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de ruimtelijke visie en de diverse grensoverschrijdende thema’s.