Openbaar onderzoek naar aanleiding van de opmaak van het gewestelijk RUP ‘Albertknoop’ afgesloten

In 2013 startte de Vlaamse administratie departement Ruimte Vlaanderen met de opmaak van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Albertknoop’. Dit nieuwe bestemmingsplan zal het bestaande gewestelijk RUP ‘Oppervlaktedelfstoffenzone Leem in Zuid-Limburg’ (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 22 september 2006) vervangen. Het bevat de vertaling van de belangrijkste elementen van het inrichtingsconcept ALBERTKNOOP en is een belangrijke stap in de juridische verankering ervan.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het bestaande bestemmingsplan zijn:

  • de juridische verankering van de inrichting van de groene Zouwdalcorridor
  • de bevestiging van de schrapping van het tracé voor het Cabergkanaal
  • de aanpassing van de fasering van de leemontginning in functie van de realisatie van het grenspad en de aanleg van de groene bufferzone.

content11-01

Op 8 juli 2016 keurde de Vlaamse regering het ontwerp gewestelijk RUP ‘Albertknoop’ voorlopig goed. Het openbaar onderzoek liep van 20 september tot 18 november 2016. In dit kader organiseerde Ruimte Vlaanderen op 21 en 22 oktober 2016 in de fabriek van Wienerberger een infomarkt die een aantal zeer geïnteresseerde bezoekers aantrok. De informatie op de tentoonstellingspanelen die de context en de inhoud van het plan op een bevattelijke manier weergeeft, werd samengebracht in een brochure die u hier kan downloaden.

Tijdens het openbaar onderzoek werden een tiental bezwaren en adviezen (zienswijzen) op het voorgestelde ontwerp gewestelijk RUP ingediend. Na analyse en verwerking van deze opmerkingen zal het departement Ruimte in het voorjaar van 2017 het aangepast ontwerp gewestelijk RUP opnieuw voorleggen aan de Vlaamse Regering voor definitieve goedkeuring.